1. Nguyễn Thị Lan Chi

Chức vụ: Kế Toán- Tổ trưởng tổ văn phòng

 

2. Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chức vụ: Thủ quỹ - Nhân viên văn phòng

3. Trần Thị Hương

Chức vụ: Văn thư - Nhân viên văn phòng

 

4. Phạm Lý Hòa

Nhân viên Bảo vệ

 

 

5. Lâm Thành Danh

Nhân viên Bảo vệ