* Tổ Mầm:

1. Lê Thị Thanh Trang

Chức vụ: Tổ trưởng Chuyên môn

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1986

 

2. Mã NGọc Hân

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 2009

 

3. NGuyễn Thị Nhương

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1998

 

4. NGuyễn Thị THu Hà

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1997

 

5. Nông Thị Thúy

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1997

6. Thái THị Thảo Lan CHi

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 2003

7. Lý THu Sương

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 2000

 

 

8. Vương Tố Linh

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 

 

* Ảnh chụp buổi phát động của công đoàn cho tổ Mầm về tiết kiệm "Bỏ ống heo" Năm học 2018-2019

 

* Ảnh chụp kỉ niệm ngày 08/03/2018                           

 

* Ảnh chụp kỉ niệm trao giải GVG nhân 20/11/2016    

 

* Ảnh chụp kỉ niệm 20/11/2015