1. Đào Thị Dung

Chức vụ: Tổ trưởng Chuyên môn

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 1989

 

2. TDiệp Khánh Vy

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 2016

 

3. Đỗ Phương Anh

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 2006

 

 

4. HUỳnh Ngọc TRinh

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 2011

 

5. NGuyễn Thùy Trang

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 2010

 

6. Đinh Thị Ngừng

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1998

 

7. TRịnh Thị Thúy Nga

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 

 

 

8. Kim Thị Thu Mai

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 2004 

 

9. Nguyễn Ngọc Anh

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1995

 

10. Mai Ngọc Điệp

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 2009

 

 

11. Hà Thị Tài

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1989

 

 

12. Nguyễn Ngọc Linh

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 2016

 

* Phat động phong trào tiết kiệm "Bỏ ống heo" cho Tổ Lá năm học 2018-2019

 

* Ảnh kỉ niệm họp mặt ngày 20/11/2017

 

* Ảnh kỉ niệm họp mặt ngày 20/11/2016

 

* Ảnh kỉ niệm họp mặt 20/11/2015