Đội ngũ cấp dưỡng nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp phục vụ cho trẻ mầm non.

  Gồm 8 nhân viên:

                                                   

            1. Vũ Thị Dung                                 2. Lê Thị Thùy Như                              3. Bùi Thị Định 

     Tổ trưởng tổ cấp dưỡng                       Nhân viên cấp dưỡng                         Nhân viên cấp dưỡng

       Vào ngành năm 2007                         Vào ngành năm 2008                          Vào ngành năm 2017

 

                                                 

   4. Ngyễn Thị Nhung Hằng                       5. Quách Kim Mai                                      6. Trần Tuyết Linh

    Nhân viên cấp dưỡng                           Nhân viên cấp dưỡng                               Nhân viên cấp dưỡng

    Vào ngành năm 1998                           Vào ngành năm 1996                                Vào ngành năm 2010 

 

                                        

 .                               7. Trần Thị Viến                              8. La Kim Oanh

                            Nhân viên cấp dưỡng                      Nhân viên cấp dưỡng

                            Vào ngành năm 1998                     Vào ngành năm 2017