Đội ngũ cấp dưỡng nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp phục vụ cho trẻ mầm non.

  Gồm 9 nhân viên:

                                 

      1. Vũ Thị Dung                                 2. Lê Thị Thùy Như                              3. Bùi Thị Định 

  Tổ trưởng tổ cấp dưỡng                       Nhân viên cấp dưỡng                         Nhân viên cấp dưỡng

    Vào ngành năm 2007                         Vào ngành năm 2008                          Vào ngành năm 2017

                                                 

   4. Ngyễn Thị Nhung Hằng                     5. Quách Kim Mai                          6. Hoàng Thị Thủy 

    Nhân viên cấp dưỡng                         Nhân viên cấp dưỡng                      Nhân viên cấp dưỡng

    Vào ngành năm 1998                         Vào ngành năm 1996                       Vào ngành năm 1998

 

                                        

 . 7. Trần Tuyết Linh                               8. Trần Thị Viến                              9. La Kim Oanh

    Nhân viên cấp dưỡng                         Nhân viên cấp dưỡng                      Nhân viên cấp dưỡng

    Vào ngành năm 2010                         Vào ngành năm 1998                       Vào ngành năm 2017